Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROSKOPII

Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Towarzystwo nosi nazwę „POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROSKOPII”, w skrócie „PTMi” i zwane jest w dalszej części „Towarzystwem”.

§ 2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków.

§ 3

Towarzystwo zarejestrowane jest na czas nieograniczony, działa na podstawie obowiązującego prawa i posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów na zasadach określonych w dalszej części Statutu.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Towarzystwo do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Towarzystwa jest popieranie i rozwijanie działalności naukowej, technicznej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w zakresie szeroko rozumianej mikroskopii.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie posiedzeń, konferencji i zjazdów naukowych,
 2. organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, szkół naukowych i innych form upowszechniania nauki,
 3. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie prac naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych przez powoływane w tym celu komisje i grupy robocze,
 4. indywidualną działalność badawczą członków,
 5. organizowanie i rozwijanie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 6. zbieranie, opracowywanie i udostępnianie informacji z zakresu mikroskopii,
 7. opracowywanie ekspertyz i opinii oraz prowadzenie doradztwa technicznego,
 8. organizowanie funduszów stypendialnych,
 9. udzielanie pomocy członkom w uczestnictwie w zjazdach i konferencjach naukowych,
 10. prowadzenie działalności wydawniczej,
 11. prowadzenie działalności dochodowej dla pozyskania środków na działalność naukową i statutową,
 12. prowadzenie działalności zmierzającej do racjonalizacji zakupów aparaturowych w placówkach naukowych,
 13. organizowanie wymiany usług badawczych w obszarze mikroskopii.

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych.
 3. Od negatywnej decyzji Zarządu Oddziału przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania do Zarządu Głównego, który odwołanie ostatecznie rozpatrzy w terminie do trzech miesięcy.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca materialnie działalność Towarzystwa.
 2. Członków wspierających Towarzystwa przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego płacenia składek w zadeklarowanej wysokości.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zjazdu większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu Głównego.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
  • czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  • korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
  • zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
  • udziału w realizacji współpracy Towarzystwa z zagranicznymi instytucjami,
  • korzystania z ulg w nabywaniu wydawnictw Towarzystwa,
  • korzystania z ulg w kosztach udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych organizowanych z udziałem Towarzystwa,
  • ubieganie się o opinię Towarzystwa w sprawach zawodowych.
 2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust.1 pkt. 2-7.
 3. Członkowie zwyczajni, którzy osiągnęli wiek emerytalny, członkowie zwyczajni studiujący na studiach dziennych oraz członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

§ 15

Członkowie są zobowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

 1. Członkostwo wygasa przez:
  • dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa, zgłoszone na piśmie,
  • skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres dwóch lat,
  • wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
  • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i honorowych,
  • śmierć członka,
  • utratę osobowości prawnej.
 2. Skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§ 17

Wszystkie spory wynikłe między członkami Towarzystwa w związku z ich działalnością we władzach wszelkich szczebli lub przy realizowaniu zadań Towarzystwa rozstrzyga Sąd Koleżeński.

Rozdział IV WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walny Zjazd,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
 5. Kadencja władz trwa 4 lata.
 6. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 19

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa rozpatruje tylko te sprawy, dla których został zwołany.
 5. O terminie Walnego Zjazdu, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd Główny zawiadamia członków Towarzystwa co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

 1. uchwalanie programu działania Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. podejmowanie uchwał inicjowanych przez władze Towarzystwa i delegatów,
 5. wybór Prezesa Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
 9. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zjazdu,
 10. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 11. zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego o powołaniu, zawieszeniu lub rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa.

§ 21

W Walnym Zjeździe udział biorą:

 1. Członkowie Towarzystwa (z głosem decydującym),
 2. Osoby zaproszone (z głosem doradczym).

§ 22

 1. Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Głosowanie na Walnym Zjeździe jest jawne lub na żądanie choć jednego uczestnika Zjazdu tajne. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 23

 1. Zarząd Główny składa się z 7 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Najpóźniej w dziesięć dni po Walnym Zebraniu obywa się zebranie konstytucyjne wybranego Zarządu Głównego, na którym wybierani są: wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.
 3. Zarząd może dołączać do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
 4. Postanowienia punktu 3 mają również zastosowanie do Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Władz Oddziałów.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Walnego Zjazdu oraz realizowanie uchwał Zjazdu,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności oddziałów, sekcji, komisji itp.,
 4. uchwalanie okresowych planów działalności Towarzystwa,
 5. zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa,
 6. podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 7. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
 8. zwoływanie Walnych Zjazdów,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. przyznawanie stypendiów,
 11. przyjmowanie, zlecanie i koordynowanie prac badawczych,
 12. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Głównego i innych regulaminów wewnętrznych,
 13. występowanie z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego,
 14. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządów Oddziałów oraz zatwierdzanie ich preliminarzy budżetowych,
 15. zatwierdzanie umów o współpracy z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
 16. występowanie do władz państwowych o przyznanie nagród i odznaczeń za działalność w dziedzinie badań naukowych, dydaktyki, popularyzacji i organizacji nauki.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezesi w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenie Zarządu Głównego może być również zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu z udziałem prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 26

 1. Główna Komisja Rewizyjna działa w składzie 3-5 członków, w tym przewodniczącego i jest organem kontroli Towarzystwa.
 2. Najpóźniej w dziesięć dni po Walnym Zebraniu obywa się zebranie konstytucyjne wybranej Głównej Komisji Rewizyjnej, na którym wybierany jest przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Towarzystwa.

§ 27

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki finansowej,
 2. składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
 4. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnej Oddziałów,
 5. kontrola opłacania składek członkowskich.

§ 28

 1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.
 2. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego, z prawem żądania wyjaśnień od tego organu.
 3. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków z udziałem przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 29

 1. Sąd Koleżeński składa się z 6-8 członków, w tym przewodniczącego.
 2. Najpóźniej w dziesięć dni po Walnym Zebraniu obywa się zebranie konstytucyjne wybranego Sądu Koleżeńskiego, na którym wybierany jest przewodniczący Sądu.

§ 30

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania zasad współżycia społecznego oraz innych sporów powstających na tle działalności Towarzystwa.

§ 31

Sąd Koleżeński może stosować następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. zawieszenie w prawach członka na okres od pół roku do dwóch lat,
 3. wykluczenie z Towarzystwa.

§ 32

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji, złożonego z zespołu 3 sędziów, którzy nie orzekali w pierwszej instancji.
 3. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.

Rozdział V ODDZIAŁY TERENOWE

§ 33

1. Oddział terenowy powołuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej prośby co najmniej 10 członków zwyczajnych, określając przy tym teren jego działania oraz zakres uprawnień.
2. Oddział terenowy nie może liczyć mniej niż 10 członków.

§ 34

Z chwilą powstania Oddziału terenowego wszyscy członkowie Towarzystwa zamieszkali na terenie działania Oddziału stają się jego członkami.

§ 35

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 36

W Walnym Zgromadzeniu Oddziału mają prawo wziąć udział wszyscy członkowie Oddziału (z głosem decydującym) oraz zaproszeni goście i delegowani przez Zarząd Główny przedstawiciele władz centralnych Towarzystwa (z głosem doradczym.

§ 37

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

 1. uchwalanie programu działania Oddziału Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielanie absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. podejmowanie uchwał inicjowanych przez władze Oddziału Towarzystwa i delegatów,
 5. wybór Prezesa Zarządu Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 6. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Oddziału.

§ 38

W Walnym Zgromadzeniu Oddziału udział biorą:

 1. Członkowie Towarzystwa Oddziału (z głosem decydującym),
 2. Osoby zaproszone (z głosem doradczym).

§ 39

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Oddziału w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału jest jawne lub na żądanie choć jednego uczestnika Zgromadzenia tajne. Wybory do władz Towarzystwa Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 40

Zarząd Oddziału składa się z 3 – 5 członków (prezes, sekretarz, skarbnik i ewentualnie dwóch członków Zarządu) wybieranych zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 41

 1. Najpóźniej w dziesięć dni po Walnym Zgromadzeniu Oddziału obywa się zebranie konstytucyjne wybranego Zarządu Oddziału, na którym wybierani są: sekretarz, skarbnik i ewentualnie dwóch członków Zarządu.
 2. Zarząd Oddziału może dołączać do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.

§ 42

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Oddziału w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenie Zarządu Oddziału może być również zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu Oddziału z udziałem prezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 43

Zarząd Oddziału Towarzystwa ma prawo używać pieczęci z napisem Polskie Towarzystwo Mikroskopii oraz nazwą Oddziału i adresem.

§ 44

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz uchwał i zaleceń władz naczelnych Towarzystwa,
 2. uchwalanie planów działalności Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i finansowych w zakresie uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
 4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału.

§ 45

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i jest organem kontroli Oddziału Towarzystwa.
 2. Najpóźniej w dziesięć dni po Walnym Zjeździe Oddziału obywa się zebranie konstytucyjne wybranej Komisji Rewizyjnej Oddziału, na którym wybierany jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału Towarzystwa ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

§ 46

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Oddziału Towarzystwa, a w szczególności gospodarki finansowej,
 2. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 3. Przedstawianie Zarządowi Oddziału wniosków dotyczących działalności Oddziału Towarzystwa,
 4. Kontrola opłacania składek członkowskich z terenu działania Oddziału.

§ 47

 1. Kontrola całokształtu działalności Oddziału Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.
 2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału, z prawem żądania wyjaśnień od tego organu.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków z udziałem przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Rozdział VI FINANSE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 48

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.
 2. Władze Oddziałów Towarzystwa są obowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

§ 49

Zarząd Towarzystwa prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 50

 1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  • wpływy ze składek członkowskich,
  • wpływy ze świadczeń członków wspierających,
  • dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,
  • dotacje, subwencje i darowizny,
  • wpływy z działalności statutowej.

§ 51

 1. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza.
 2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik.

ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 52

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zjazdu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 53

W razie podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walny Zjazd zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.